ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Про надання інформаційно-консультаційних послуг (далі - “Оферта”)
Оферта адресована невизначеному колу фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які зацікавлені в отриманні інформаційно-консультаційних послуг на умовах, зазначених нижче.

1. Терміни та визначення

Терміни в даній Оферті вживаються в такому значенні:

Акцепт - повне, безумовне і беззастережне прийняття пропозиції укласти договір про надання інформаційно-консультаційних послуг.

Веб-сайт - сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об'єктів авторського права і (або) суміжних прав і т.п., пов'язаних між собою і структурованих в межах адреси сайту https://digitalforum.pro/

Веб-сторінка Заходу - складова частина веб-сайту, що містить інформацію про порядок надання інформаційно-консультаційних послуг в рамках конкретного Заходу (зокрема, програма Заходу, формат Заходу (наживо або онлайн, конференція, конгрес, виставка чи бізнес-тур), дату, місце і час надання послуг).

Виконавець - Фізична особа-підприємець Олійник Сергій Миколайович (РНОКПП/ІПН 3257307496), що є організатором або співорганізатором Заходу, в рамках якого надаються інформаційно-консультаційні послуги.

Постачальник - суб'єкт підприємницької діяльності, якого Виконавець має право залучати для надання послуг за цією Офертою. Найменування Постачальника вказується в рахунку, договорах або інших документах на оплату Послуг.

Замовник - фізична особа і/або фізична особа-підприємець і/або юридична особа (від імені якого діє належним чином уповноважений представник), яка прийняла умови Оферти.

Захід - форум, конференція, конгрес, виставка, бізнес-тур або інший захід ділового характеру, в рамках якого надаються інформаційно-консультаційні послуги згідно Програми Заходу.

Оферта - пропозиція укласти договір, розташована в мережі Інтернет на сторінці https://digitalforum.pro/terms-and-conditions

Програма Заходу - етапи (інформаційні блоки) надання інформації з певної тематики.

Сторони - Виконавець і Замовник.

Зазначені терміни мають ідентичне значення як в однині, так і в множині, а також як при вживанні з великої літери, так і з малої. Інші терміни, які використовуються в Оферті, визначаються відповідно до норм чинного законодавства України, а в разі відсутності визначення в законодавстві мають загальновживане значення.

2. Предмет Оферти

2.1. На умовах, визначених у даній Оферті, між Виконавцем/Постачальником і Замовником укладається договір про надання послуг (далі - “Договір”), згідно з яким Виконавець зобов'язується надати інформаційно-консультаційні послуги, що передбачають участь в обраному Замовником Заході (далі - “Послуги”), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити ці послуги.

2.2. Порядок надання послуг, зокрема, Програма Заходу, формат його проведення, дата, місце і час надання послуг, зазначається на сторінці Заходу.

2.3. Виконавець/Постачальник може надавати додаткові, супутні та інші послуги (далі - “Послуги”), в тому числі продавати інформаційні продукти, що передбачають платний доступ до матеріалів (текстових, графічних, аудіовізуальних і ін.), детальна інформація про які і порядок їх надання визначається на Веб-сторінці продажу відповідного продукту.

3. Порядок укладення та виконання Договору

3.1. Перед укладенням Договору Замовник повинен ознайомитися з Офертою і в разі незгоди з умовами не вчиняти дій, спрямованих на укладення Договору та його виконання.

3.2.1. Попередньою згодою з Офертою вважається здійснення Замовником реєстрації на Захід на Веб-сторінці Заходу із зазначенням наступної інформації:
- ім'я та прізвище;
- електронна пошта;
- номер телефону;
- посада;
- найменування компанії.

3.2.2. При замовленні інформаційних продуктів, що передбачають платний доступ до матеріалів, попередньою згодою з Офертою вважається здійснення Замовником замовлення на Веб-сторінці продукту шляхом натискання кнопки “Замовити матеріали” із зазначенням наступної інформації:
- ім'я та прізвище;
- електронна пошта;
- номер телефону;
- посада;
- найменування компанії.

3.3. Акцепт Оферти здійснюється шляхом внесення Замовником плати за передбачені Послуги.

3.4. Виконавець/Постачальник і Замовник, керуючись ст. 207, ч.2 ст. 639, ст. 641, ст. 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним у письмовій формі, без підписання письмового примірника.

4. Права та обов'язки сторін

4.1. Виконавець/Постачальник зобов'язується:

4.1.1. Надати Послуги відповідно до умов, зазначених в даній Оферті.

4.1.2. Повідомити Замовника про місце надання Послуг, а також про будь-які зміни в умовах організації процесу їх надання не пізніше, ніж за 1 (один) день до дати початку Заходу.

4.1.3. Забезпечити Замовника необхідними для участі у Заході матеріально-технічними засобами, якщо надання Послуг відбувається наживо, і даними для доступу до онлайн-ресурсів, в разі надання Послуг в режимі онлайн.

4.1.4. При продажу інформаційних продуктів, що передбачають платний доступ до матеріалів, надати Замовнику доступ до матеріалів в обсязі, в строк і на умовах, зазначених на Веб-сторінці продажу продукту.

4.2. Виконавець/Постачальник має право:

4.2.1. Самостійно визначати порядок організації процесу надання Послуг, в тому числі змінювати місце, дату і час їх надання в односторонньому порядку з обов'язковим повідомленням Замовника про такі зміни.

4.2.2. На свій розсуд залучати третіх осіб для виконання своїх зобов'язань.

4.2.3. Публікувати та розповсюджувати інформацію про хід, способи і результати надання Послуг.

4.2.4. Здійснювати аудіозапис, фото- і відеозйомку під час проведення Заходу і використовувати їх для будь-яких цілей.

4.2.5. Зупинити виконання зобов'язань, відмовитися від їх виконання частково або в повному обсязі у разі невиконання або неналежного виконання Замовником своїх зобов'язань.

4.3. Замовник зобов'язується:

4.3.1. Оплачувати Послуги відповідно до умов, визначених у даній Оферті.

4.3.2. Невідкладно повідомляти Виконавця/Постачальника про зміну своїх контактних даних. У разі невиконання цієї умови всі пов'язані з цим ризики покладаються на Замовника, а Виконавець/Постачальник не несе відповідальності за неотримання Замовником інформації про Послуги, що надаються Виконавцем/Постачальником.

4.3.3. При нанесенні шкоди майну Виконавця/Постачальника, в тому числі третьою особою, на користь якої укладено Договір, відшкодувати завдані збитки в повному обсязі.

4.3.4. Не передавати третім особам і не використовувати в комерційних цілях без дозволу Виконавця навчальні, методичні та інформаційні матеріали (в тому числі, але не виключно текстовий, графічний, аудіовізуальний та інший контент, доступ до якого надається в рамках продажу інформаційних продуктів), які надаються Замовнику в ході виконання Договору і є об'єктами авторського права. Право на використання контенту і матеріалів обмежена використанням в особистих цілях без права будь-якої передачі третім особам.

4.3.5. Прийняти Послуги з дотриманням наступних правил:
- не передавати свої права та обов'язки за Договором третім особам без попереднього узгодження з Виконавцем;
- не допускається відвідування Заходу в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;
- обов'язковим є дотримання встановлених організаторами правил, розташованих в місці проведення Заходу і на Веб-сайті Виконавця;
- в разі порушення встановлених правил і невиконання вимог Виконавця учасник Заходу буде змушений покинути Захід без відшкодування вартості участі в ньому.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Отримати Послуги на умовах, визначених цією Офертою.

4.4.2. Отримувати інформацію про Послуги, що надаються Виконавцем.

5. Вартість Послуг та порядок оплати

5.1. Вартість Послуг залежить від обраного Замовником Заходу, кількості учасників і пакету участі в ньому і зазначається в рахунку на оплату.

5.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником шляхом безготівкового переказу грошових коштів на банківський рахунок Виконавця/Постачальника.

5.3. Вартість Послуг може бути визначена в іноземній валюті. В такому випадку сума, що підлягає до сплати в гривневому еквіваленті, визначається за комерційним курсом відповідної валюти в виставленому Виконавцем/Постачальником рахунку на оплату.

5.4. Вартість Послуг може змінюватися в разі дії спеціальних акцій, які передбачають надання знижок.

5.5. Замовник може здійснити оплату за Послуги наступними способами:
- шляхом банківського переказу грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, зазначений в рахунку на оплату;
- через сервіс прийому онлайн-платежів або іншим способом за домовленістю з Виконавцем;
- шляхом перерахунку коштів на карту Виконавця, згідно реквізитів, що надаються Виконавцем.

5.6. Замовник оплачує Послуги в розмірі 100% вартості Послуг протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати виставлення Виконавцем рахунку на оплату, але не пізніше, ніж за 1 (один) банківський день до дати початку надання Послуг, якщо інше не погоджено Сторонами.

5.7. У разі здійснення Замовником оплати вартості Послуг частково, така оплата вважається завдатком.

5.8. При здійсненні Замовником оплати за Послуги через сервіс прийому онлайн-платежів вартість послуги визначається на Веб-сторінці оплати замовлення.

5.9. Послуги вважаються сплаченими Замовником з моменту отримання Виконавцем підтвердження з банку про надходження повної суми оплати на розрахунковий рахунок Виконавця. В окремих випадках на розсуд Виконавця підтвердженням факту оплати може бути:
- копія платіжного доручення;
- копія квитанції про оплату банку, через який здійснено оплату;
- підтвердження транзакції через платіжну систему на користь Виконавця в разі здійснення Замовником оплати через сервіс прийому онлайн-платежів.

5.10. Умови повернення коштів, сплачених за Послуги, вказуються в розділі “Умови оплати і повернення коштів” на Веб-сайті Виконавця або фіксуються в договорах, угодах між Замовником та Виконавцем.

6. Порядок здачі-приймання Послуг

6.1. Якщо Замовник протягом 10 (десяти) календарних днів з дати закінчення Заходу не надав Виконавцю мотивовану письмову відмову від прийняття Послуг, такі Послуги вважаються надані належним чином в повному обсязі і прийнятими Замовником в повному обсязі.

6.2. Після закінчення Заходу Виконавець/Постачальник може надати Замовнику, в тому числі на його вимогу, акт надання послуг (далі - “Акт”). У разі, якщо Замовник протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати закінчення Заходу не надав Виконавцю/Постачальнику підписаний з його боку Акт або мотивовану відмову від його підписання, такий Акт вважається узгодженим (підписаним) Замовником, а Послуги такими, які надані належним чином.

6.3. Послуга, що передбачає платний доступ до матеріалів, вважається наданою належним чином і в повному обсязі з моменту надання доступу Замовнику. Доступ до матеріалів надається на електронну пошту Замовника, яка зазначається Замовником на Веб-сторінці здійснення замовлення, що міститься на Веб-сайті Виконавця. Виконавець не несе відповідальності за наслідки введення Замовником неправильної електронної пошти.

7. Дія Оферти і Договору

7.1. Договір набуває чинності з моменту її публікації на сайті Виконавця і діє до моменту його відкликання Виконавцем.

7.2. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти і/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на сайті Виконавця, якщо інший строк набрання чинності змін не визначено додатково.

7.3. Акцепт Оферти Замовником створює Договір на умовах, визначених цією Офертою.

7.4. Договір набуває чинності з моменту Акцепту Оферти Замовником і діє:
- до моменту виконання Сторонами зобов'язань за Договором, а саме - оплати Замовником вартості Послуг і надання Виконавцем Послуг в обсязі, що відповідає вартості Послуг;
- до моменту розірвання Договору.

7.5. Договір може бути достроково розірваний:
- в будь-який час за взаємною згодою Сторін;
- Виконавцем в односторонньому порядку в разі недотримання Замовником своїх зобов'язань за Договором, при цьому вартість Послуги не повертається;
- Виконавцем в односторонньому порядку в разі скасування Заходу або в інших випадках з поверненням Замовнику вартості передплачених, але не наданих Послуг.

8. Відповідальність

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Виконавець і Замовник несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Виконавець за жодних обставин не несе відповідальності за будь-які непрямі збитки Замовника, включаючи втрату прибутку, доходів або нездатність отримати очікуваний дохід і будь-які подібні втрати.

8.3. Замовник погоджується з умовами Договору та з тим, що він не має права вимагати від Виконавця будь-якої компенсації морального, матеріального збитку або шкоди, заподіяної Замовнику як протягом терміну дії Договору, так і після закінчення терміну його дії.

8.4. Сторони вживають заходів до вирішення всіх суперечок і розбіжностей, що випливають з Договору або в зв'язку з його виконанням, шляхом переговорів. Термін розгляду претензії встановлюється в 30 (тридцять) днів з моменту її отримання Стороною.

8.5. У разі неможливості вирішення суперечок і розбіжностей шляхом переговорів, такі спори і розбіжності підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Виконавця.

8.6. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажор).

8.7. Під форс-мажорними обставинами розуміють такі обставини, які виникли після укладення Договору в результаті непередбачених і невідворотних подій, непідвладних Сторонам, і включають в себе, але не обмежуючись: пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, заборонні законодавчі акти влади, терористичний акт, за умови, що ці обставини впливають на виконання зобов’язань за Договором.

8.8. Якщо якась з форс-мажорних обставин виникне за Договором у період його виконання, для Сторони, що зазнала їх впливу, термін виконання зобов’язань за цим Договором продовжується на строк дії форс-мажорних обставин.

8.9. Сторона, яка потрапила під дію форс-мажорних обставин, зобов’язана повідомити іншу Сторону про такі обставини (або їх припинення) протягом 3 (трьох) робочих днів з використанням засобів телефонного зв’язку або електронною поштою. У подальшому Сторона, яка зазнала впливу форс-мажорних обставин, повинна надати іншій Стороні письмове документальне підтвердження (сертифікат) дії форс-мажорних обставин, видане Торгово-промисловою палатою України та/або уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами України.

8.10. Якщо форс-мажорні обставини продовжуються більше одного місяця, кожна Сторона має право розірвати Договір, повідомивши про це іншу Сторону в письмовій формі.

9. Інші умови

9.1. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом її Акцепту, Замовник засвідчує і гарантує Виконавцю/Постачальника, що:

9.1.1. вказав достовірні дані при реєстрації на Захід, при оформленні платіжних документів і при оплаті Послуг;

9.1.2. укладає Договір добровільно, при цьому:
- повністю ознайомився з умовами Оферти,
- повністю розуміє предмет Договору (Оферти).

9.1.3. має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання Договору.

9.2. Акцепт Оферти означає:

9.2.1. надання учасниками Заходу повної згоди Виконавцю/Постачальнику (залученому Виконавцем/Постачальником оператору/фотографу/менеджеру) на здійснення фото- і відеозйомки з їх участю;

9.2.2. надання учасниками Заходу повної згоди Виконавцю/Постачальнику на використання їх фотографічного зображення, відео з їх участю, їх коментарів та інформації про них в рекламних, інформаційних та інших матеріалах Виконавця, їх публічний показ, відтворення та розповсюдження як на території України, так і за її межами;

9.2.3. визнання виняткових прав Виконавця на фотоматеріали та відеоматеріали за участю учасників Заходу: на відтворення, копіювання, адаптацію, здійснення публічної демонстрації і публічного показу, оприлюднення, поширення, відчуження, а також права на дублювання, озвучення або субтитрування, виготовлення фрагментів тощо;

9.2.4. надання згоди Замовника на збір, обробку та зберігання наданих ним персональних даних; на використання персональних і статистичних даних, зібраних в ході укладення та виконання Договору і на відправлення Замовнику інформації про Послуги та новини Виконавця і (або) партнерів Виконавця.

Виконавець/Постачальник інформує Замовника, що є власником персональних даних, зібраних у Замовника, а також що ці персональні дані можуть бути передані іншим особам з метою виконання умов Договору, здійснення Виконавцем своїх зобов'язань, встановлених податковим, статистичним та іншим законодавством України, відповідними підзаконними нормативно-правовими актами, а також з метою захисту законних прав та інтересів Виконавця.

9.3. У разі надання Замовником персональних даних третіх осіб, Замовник дає дозвіл на їх використання відповідно до умов Договору та гарантує отримання письмової згоди зазначених осіб на таке використання. Відповідальність за порушення цієї вимоги в повному обсязі покладається на Замовника.

9.4. Замовник проінформований і згоден з тим, що телефонні розмови з Виконавцем або його представником можуть бути записані з метою контролю якості роботи Виконавця або його представника.

9.5. В результаті збою, технічних несправностей, дій третіх осіб, в тому числі, але не обмежуючись, вірусної або хакерської атаки, дані Замовника можуть стати доступними третім особам. Замовник усвідомлює це і зобов'язується не пред'являти вимог до Виконавця про відшкодування збитків (шкоди), що виникли в зв'язку з цим.

Документи, повідомлення, запити та вимоги вважаються поданими належним чином, якщо вони були відправлені засобами електронного, телефонного, факсимільного або поштового зв'язку або доставлені на підпис одержувача. Письмові документи, відправлені факсом або електронною поштою, мають повну юридичну силу до моменту обміну оригіналами, погоджують права і обов'язки для Сторін, можуть бути подані до судових інстанцій в якості належних доказів і не можуть заперечуватися Стороною, від імені якої вони були відправлені.

Реквізити Виконавця

Фізична особа-підприємець Олійник Сергій Миколайович
РНОКПП/ІПН 3257307496
Юридична адреса: вул. Гагаріна, 12, с. Райгород, Немирівський р-н, Вінницька обл., 22880, Україна
Контакти: +380958439035, info@digitalforum.pro